کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

انبار (کنترل موجودی)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار انبار (کنترل موجودی)
کاربرد کامپیوتر
 • معرفی فرمول ساخت و نقشه (BOM) محصولات    
 • امکان برآورد قیمت تمام شده براساس فرمول ساخت (برآورد قیمت تولید و قیمت محصول نهایی)
 • امکان کنترل مقدار مصرف مواد در تولید و نمایش انحرافات
 • امکان معرفی 20 نوع ویژگی برای هرکالا جهت پیاده سازی فرآیندهای برنامه ریزی انبار و تولید
 • امکان تعریف انبار واسط، قرنطینه، در جریان ساخت و انبار کنترلی
 • پشتیبانی از دستگاه بارکد خوان و تولید بارکد براساس ساختار درختی
مشخصات سیستم انبارداری
 • بازسازی همزمان مبالغ اسناد صادره (حواله ها) در صورت تغییر اسناد وارده -
  معرفی فرمول ساخت محصولات با امکان ثبت اسناد صادره مرتبط -
  (حواله مصرف) به صورت اتوماتیک
  قیمت گذاری اتوماتیک محصولات در رسیدهای تولید از حواله های مواد مصرفی -
  برآورد تولید (سنجش مقدار مواد مصرفی مورد نیاز جهت تولید محصولات -
  (با توجه به فرمول ساخت
  برآورد قیمت محصول (سنجش مبلغ مواد مصرفی مورد نیاز جهت تولید محصولات -
  با توجه به فرمول ساخت

 • کنترل مقدار مصرف مواد در تولید محصول با امکان نمایش انحرافات به وجود آمده
  معرفی ۲۰ ویژگی برای هر کالا جهت ردیابی ورود و خروج کالاها به تفکیک ویژگیها -
  قیمتگذاری اتوماتیک کالاها در اسناد صادره با روشهای میانگین دائمی -
  و ادواری،FIFO و LIFO
  قیمت گذاری اتوماتیک کالاها در اسناد صادره با توجه به ویژگی های کالا -
  (روش شناسایی ویژه)
  ثبت سفارشات خرید، فروش و تولید و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره مربوطه -

 • ثبت درخواست کالا -
  گزارش مانده سفارشات خرید، فروش، تولید و درخواست کالا -
  ثبت رسیدهای موقت و کنترل کیفیت کالا -
  استفاده از دستگاه بارکدخوان جهت ثبت کالاها در اسناد انبار و لیست انبارگردانی -
  اتصال به باسکول و ترازوهای دیجیتال جهت ثبت وزن در اسناد انبار -
  تولید و چاپ بارکد با توجه به ساختار مورد نیاز کاربر -

 • ثبت شمارشهای انبارگردانی و ثبت اتوماتیک سند مغایرت (کسری و اضافات) انبارگردانی -
  امکان ثبت اسناد تعدیلی جهت ویرایش قیمت کالاها در اسناد وارده و صادره -
  ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری و فاکتورهای خرید و فروش از اسناد وارده و صادره -
  معرفی و ثبت مراکز هزینه و پروژه ها در اسناد انبار و تهیه گزارشات مربوطه -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک درمراحل مورد نیاز -

بخشی از قابلیت های سیستم انبارداری

اطلاعات تکمیلی نرم افزار انبار (کنترل موجودی)

 • امكان لینك به سیستمهای خرید و فروش ، حسابداری و … وثبت اتوماتیك اسناد از آن سیستمها
 • راهنمای كار بسیار قوی و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسی به تمام امكانات برنامه
 • امكان رویت تغییرات جدید برنامه
 • امكان تنظیم ستونهای مربوط به گزارشات و اسناد
 • امكان معرفی كلیدهای میانبر در برنامه

معرفی انبارها 

 • تعیین قیمت گذاری حواله ها در هر انبار به روشهای میانگین،FIFO ، LIFO، آزاد و مقداری
 • امكان قیمت گذاری حواله ها با توجه به ویژگی های كالا
 • امكان تعیین نحوه ثبت سند حسابداری به تفكیك انبارها
 • امكان ثبت موجودی منفی برای كالاها
 • امکان تعیین کالاها درهر انبار
 • تعیین نحوه شماره گذاری اسناد (اتوماتیك و دستی)
 • تنظیم سطح دسترسی كاربران به هر انبار

معرفی كالاها 

 • گروه بندی كالا در ۵ سطح جهت استفاده در گزارشات
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا بصورت :

نام واحد / دقت اعشار (مقدار و مبلغ) / وزن واحد / نقاط بحران/ شارژ / سفارش/ سفارش با صرفه

 • امكان ثبت كد حساب(حسابداری) معین برای كالا ها و گروه کالا
 • امكان ثبت ابعاد كالا (طول، عرض و ارتفاع) جهت محاسبه در قیمت اسناد (به صورت ثابت و متغیر) و نمایش در گزارشات

ویژگی های کالا 

 •  در سیستم امکان معرفی ۲۰ ویژگی برای هر کالا موجود می باشد (شماره فنی، سریال، سری ساخت و …). این ویژگیها با اتصال به هر کالا موجب می شوند کاربر در اسناد وارده بتواند کالاها را با ویژگیهای دلخواه ثبت نموده و آنها را در اسناد صادره به صورت منتخب خارج نماید. این اقدام باعث امتیازات زیر می گردد :

 

 • كنترلهای مربوط به خروج كالاها با ویژگی
 • ردیابی کالاها جهت نمایش ورود و خروج هر کالا به تفکیک ویژگی در گزارشات
 • قیمتگذاری حواله های انبار به تفکیک ویژگی ها
 • تعیین قیمت پیش فرض برای هر واحد كالا
 • امكان معرفی گروه های قیمت مختلف برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار
 • سه نرخ جهت هر کالا در هر گروه قیمت
 • امکان انتقال قیمتها از فایل اکسل
 • امکان کاهش یا افزایش قیمت کالاهای زیرمجموعه یک گروه قیمت به طور یکجا
 • امكان ثبت از باركد و دیتا کالکتور جهت معرفی كد كالاها و استفاده مستقیم در اسناد انبار
 • امکان تولید بارکد برای کالاها با توجه به ویژگیهای که در خط تولید و بسته بندی مورد نیاز است.
 • امكان فراخوانی اطلاعات از باسكول دیجیتال
 • امکان ثبت تصاویر کالا

معرفی تحویل دهندگان / گیرندگان 

 • معرفی تحویل دهندگان / گیرندگان
 • تعیین كد حساب (حسابداری) برای تحویل دهندگان / گیرندگان
 • گروه بندی تحویل دهندگان / گیرندگان در سه سطح جهت استفاده در گزارشات
 • امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به هر گروه تحویل دهندگان / گیرندگان

امکانات

 • امكان معرفی مراكز هزینه در ۳ سطح جهت استفاده در اسناد انبار و گزارشات
 • معرفی ارزها و معرفی نرخ برابری آنها با ریال
 • معرفی انواع سند وارده و صادره
 • امكان تعیین نحوه ثبت سند حسابداری به تفكیك انواع سند
 • تعیین اسناد انبار مرتبط با سیستمهای خرید و فروش
 • امكان مستثنی كردن هر نوع سند از قیمتگذاری
 • تعیین گروه های تحویل دهنده / گیرنده مرتبط با هر نوع سند
 • امكان معرفی فرمول ساخت و ثبت اتوماتیک رسیدها و حواله های مرتبط
 • كنترلهای مربوط به ذخیره و ویرایش اسناد با امكان تعیین سطح دسترسی كاربران از قبیل :
 • هشدار جهت نقاط بحرانی ، سفارش و …
 • كنترل موجودی در اسناد
 • طراحی فرم های چاپ اسناد انبار
 • امکان معرفی ۲۰ مشخصه برای کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان جهت استفاده در اسناد و گزارشات
 • ثبت اسناد وارده (قبض ورود كالا و برگشت از فروش و …) و صادره (حواله خروج كالا ، برگشت از خرید و…)
 • ثبت رسیدهای موقت و امکان کنترل کیفیت کالاها و تایید آنها جهت ثبت در اسناد وارده و رد آنها جهت حواله ضایعات
 • ثبت اسناد با وضعیتهای موقت ، تایید ، تصویب و باطل
 • قیمت گذاری اتوماتیك اسناد صادره بر اساس روش تعیین شده هر انبار (میانگین، FIFO، LIFO)
 • بازیابی همزمان مبالغ حواله ها در صورت تغییر اسناد وارده
 • مرتبط سازی انواع اسناد وارده و صادره جهت دریافت قیمت از یکدیگر
 • امكان ثبت نرخ ارزی در اسناد ورودی
 • امکان درج اسناد انبار به تاریخهای قبل
 • امکان ثبت اسناد مربوط به انتقال بین انبارها
 • امکان مرتب سازی شماره اسناد انبار به صورت اتوماتیک
 • تعیین مراكز هزینه و شماره اموال در اسناد وارده و صادره
 • ثبت سند از دستگاه باركد خوان
 • امكان ثبت ویژگی كالا در اسناد وارده و انتخاب شماره فایل در هنگام صدور اسناد صادره
 • امكان ثبت سفارشات خرید و فروش وتولید و انتقال آنها به اسناد وارده و صادره
 • امکان ثبت درخواست کالا

انبارگردانی

 • ثبت شمارش اول ، شمارش دوم ، شمارش نهایی و تغییرات موجودی حین شمارش
 • امكان انجام انبارگردانی به تفكیك شماره فایل كالاها
 • امكان ثبت اسناد تعدیل جهت وارده ها و صادره ها
 • امكان انبارگردانی به دفعات دلخواه در هر دوره مالی
 • امکان ثبت اتوماتیک موجودی ابتدای دوره با توجه به انبارگردانی و ثبت مغایرتهای آن

حسابداری انبار 

 • صدور اتوماتیك اسناد حسابداری قبوض ورود و حواله های انبار و مغایرت انبارگردانی
 • تعیین نحوه ثبت سند حسابداری اتوماتیك هر نوع سند انبار و مغایرت انبارگردانی
 • امكان ثبت هزینه های اضافی (حمل ، كارمزد انبارداری و…) در اسناد حسابداری انبار

ارتباط سیستم انبار با سیستمهای خرید و فروش 

 • امكان تخصیص اتوماتیك شماره سفارش ( بر اساس تاریخ تحویل ، اولین سفارشی را كه دارای مانده است ابتدا خارج می كند )
 • امكان ثبت سفارشات خرید و فروش در انبارداری و ارتباط آن ها به اسناد وارده و صادره

كلیه گزارشات در صورت نیاز، به تفكیك تحویل اشخاص، كالاها، گروههای كالا و مشتری و در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است. امكان انتقال گزارشات به Excel و نمایش نموداری در تمامی گزارشات مهیا می باشد. همچنین سطح دسترسی كاربران به هر گزارش قابل تعریف می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز امکانپذیر می باشد.

 • فهرست انبارها، كالاهـا و گروه های كالا، اشخاص و گروه های اشخاص، مراكز هزینه، محصولات و اسناد
 • گردش اسناد ورودی و خروجی
 • كاردكس كالا (ریالی – تعدادی)
 • صورت اسناد وارده و صادره
 • گردش رسیدهای موقت
 • گردش سفاشات
 • صورت ریز مانده سفارشات
 • صورت برآورد سفارشات
 • گردش درخواستهای کالا
 • صورت مانده درخواست های کالا
 • گردش تحویل دهندگان / گیرندگان و گروه های تحویل دهندگان / گیرندگان
 • گردش گروه های كالا
 • گردش كالا به تفكیك انبار
 • گردش كالا به تفكیك نوع سند و ارز
 • گردش مراكز هزینه
 • گردش كالا با لینك خرید و فروش
 • موجودی كالا با تفكیك ویژگی كالا و انبار و نوع سند
 • موجودی كالا با احتساب سفارشات
 • كنترل موجودی كالا با سفارشات به صورت تحلیلی
 • موجودی گروه های كالا به تفكیك انبارها و نوع سند
 • صورت خلاصه سفارشات، مراكز هزینه، گروه های كالا، اشخاص و گروه های اشخاص
 • برچسب (تگ) انبارگردانی
 • لیست شمارش انبارگردانی
 • برآورد تولید : با استفاده از فرمول ساخت تعریف شده برای هر محصول این گزارش می تواند با نمایش و مغایرتگیری از “کالاهای تشکیل دهنده یک محصول (به همراه موجودی مقداری و مبلغی آنها)” و “مقدار درخواستهای محصول انتخاب شده”، کسری آنها را جهت تولید مجدد محصول انتخابی نمایش داده و موجب برآورد مقداری و مبلغی تولید آتی آن محصول گردد.
 • برآورد قیمت محصول : این گزارش با استفاده از مانده موجودی ریالی مواد تشکیل دهنده هر محصول، بهای تمام شده آن محصول را جهت برآورد تولید نمایش می دهد.
 • كنترل موجودی تولید : در این گزارش، سیستم مغایرت بین مقادیر تعریف شده در فرمول ساخت هر محصول و مقادیر استفاده شده در اسناد را برای همان محصول مورد بررسی قرار داده و انحراف آنها را جهت کنترل موجودی محصولات تولید شده نمایش می دهد.
 • گزارش قیمت تمام شده تولید:در این گزارش ِ محصولات و مواد مصرفی آنها نمایش داده می شوند و با توجه به میزان وقیمت مواد مصرفیِ قیمت تمام شده محصول محاسبه می گردد.
 • امكان اخذ گزارشات موجودی و گردش كالاها بصورت تجمیعی در ماهها و سالهای مختلف

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
[6.194]1397/02/01صفحه جداگانه جهت تعیین دسته جمعی دسترسی کاربران به اطلاعات پایهرجوع کنید به : اطلاعات پایه / کارمندان / ویرایش
[6.386]1401/03/01امکان یکسان سازی تحویل دهندگان / گیرندگان با اطلاعات سایر گروهها و سالهارجوع کنید به :

اطلاعات پایه / تحویل دهندگان و گیرندگان / عملیات / یکسان سازی
[6.310]1399/06/01ساختار کد کالا اضافه شدرجوع کنید به : اطلاعات پایه / کالاها / ساختار کد کالا
[6.103]1395/08/01امکان پیش تنظیم ستونهای تعدادی از گزارشاتبرای این گزارشات ، امکان فوق فراهم شد :
گزارش "موجودی کالا به تفکیک ویژگیهای کالا"
گزارش "گردش کالا- قدیمی"
گزارش "گردش کالا- جدید"

رجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / موجودی کالا به تفکیک ویژگیهای کالا / صفحه کنترل گزارش / پیش تنظیم ستونها
گزارشات / گردش ها / گردش کالا- قدیمی / صفحه کنترل گزارش / پیش تنظیم ستونها
گزارشات / گردش ها / گردش کالا- جدید / صفحه کنترل گزارش / پیش تنظیم ستونها

جهت افزایش سرعت گزارش ، می توانید قبل از اخذ گزارش ، ستونهای را تنظیم نمایید . در صورتی که بعضی ستونها را که لازم ندارید از گزارش حذف کنید ، این کار سرعت گزارش را افزایش خواهد داد
[6.335]1399/11/01امکان محدود کردن تعداد چاپ اسناد انبارداری توسط کاربرانرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / حسابداری یا خرید و فروش یا انبارداری / حداکثر تعداد چاپ از اسناد

* توجه :
برای استفاده از این امکان و محدود کردن تعداد چاپ نسخه ها ، باید با شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر تماس بگیرید تا تغییری در فرم چاپ شما داده شود.
در غیر این صورت ، این امکان قابل استفاده نیست و تعداد چاپ قابل کنترل نخواهد بود !
[6.255]1398/04/02امکان نمایش سندهای لینک که این سند در آنها ثبت شده استرجوع کنید به :
لیست اسناد / ویرایش

در اسنادی که به برنامه های دیگر لینک شده اند یا از برنامه های دیگری ثبت شده اند ، در ستون ردیف آنها ، مربعی ظاهر می شود که با کلیک روی آن ، می توان اسناد لینک شده را مشاهده نمود
[6.231]1397/11/02اضافه شدن اقدام کننده در اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / ستون اقدام
یا
ویرایش اسناد / کلیک روی آیکون "دریاره سند"

اقدام کننده فردی است که برای اولین بار سند را ثبت می کند

* توضیح : سندهایی که تا کنون ثبت شده اند ، اقدام کننده ندارند و بعد از اینکه مجدد ویرایش شوند ، کاربر ویرایش کننده به عنوان اقدام کننده سند معرفی خواهد شد که ممکن است با کاربری که واقعا برای اولین بار سند را ثبت کرده است متفاوت باشد
[6.247]1398/02/03کنترل صفر نبودن مبلغ اسناد وارد هنگام "قیمت گذاری اسناد صادره"رجوع کنید به :
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی مبالغ اسناد
[6.387]1401/03/04امکان ذخیره اطلاعات پایه در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / جدید یا ویرایش / کلید "انتخاب سال جهت ذخیره"

* توضیح : هنوز این تغییر برای کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان اعمال نشده است
[6.387]1401/03/04* توضیح : هنوز این تغییر برای کالاها و خریداران/فروشندگان اعمال نشده است
[6.301]1399/04/04اضافه شدن باسکول نوع Alpha Gamma-07Cرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / باسکول
[6.085]1395/05/04امکان یکسان سازی اطلاعات تحویل دهندگان/گیرندگان با خریداران/فروشندگان در خرید و فروشرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / تحویل دهندگان-گیرندگان / عملیات / یکسان کردن با خریداران-فروشندگان در خرید و فروش
[6.063]1394/12/04امکان چند کنترل دیگر هنگام ذخیره سفارشاتکنترلهای زیر هنگام ذخیره سفارشات اضافه شدند :
کنترل مقدار منفی یا صفر در بند
کنترل تکراری بودن کالاها
کنترل خالی بودن تحویل دهنده یا گیرنده

رجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / ذخیره اسناد / سفارشات
[6.104]1395/08/05پروژه ها اضافه شدندرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / پروژه ها
یا
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / پروژه ها

امکان ثبت پروژه ها در اسناد انبارداری و سفارشات وجود دارد
[6.200]1397/03/06گزارش : صورت ریز مانده سفارشات خرید به رسیدهای موقترجوع کنید به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد
[6.200]1397/03/06گزارش : صورت ریز مانده رسیدهای موقترجوع کنید به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد
[6.317]1399/07/06بازسازی ملاحظات اسناد مرتبط اضافه شدرجوع کنید به :
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی اسناد / بازسازی ملاحظات اسناد مرتبط
[6.111]1395/09/06امکان عدم دسترسی به تغییر مقادیر اسناد وارده / صادره در انباررجوع کنید به : منوی اصلی / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[6.336]1399/11/06ستونهای "تاریخ آخرین سند انبار" و "دیرکرد تحویل" به گزارش مانده سفارشات اضافه شدندرجوع کنید به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / صورت مانده سفارشات
[6.388]1401/03/07امکان ذخیره کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / کالاها یا تحویل دهندگان/گیرندگان / جدید یا ویرایش / کلید "انتخاب سال جهت ذخیره"

* توضیح : در ورژن قبل ، این امکان برای سایر اطلاعات پایه درست شده بود و فقط کالاها و تحویل دهندگان/گیرندگان باقی مانده بود
[6.318]1399/07/07گزارش گزارش صورتخلاصه پروژه ها اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / صورتهای خلاصه/ صورتخلاصه پروژه ها
[6.318]1399/07/07گزارش گردش پروژه ها اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / گردشها / گردش پروژه ها
[6.170]1396/08/07امکان تعریف مشخصه های اضافی برای رسیدهای موقترجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / مشخصه های اضافی رسیدهای موقت
[6.023]1394/02/08بازسازی اتوماتیک تمام سالهای یک گروهاز این نسخه به بعد ، در صورتی که وارد یک گروه اطلاعاتی شوید که دارای سالهای مختلف است ، کلیه سالها بطور اتوماتیک بازسازی می شوند
[6.351]1400/04/08امکان انبارگردانی ارزیرجوع کنید به : لیست اسناد / انبارگردانی / جدید / ارزی
[6.075]1395/03/09امکان ثبت حسابداری فقط برای اسناد تایید شده یا تصویب شدهرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / وضعیت اسناد جهت ثبت
[6.075]1395/03/09لحاظ کردن تاریخ سفارشات در کنترل موجودی با سفارشاترجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد / در کنترل موجودی کالاها ،‌ مانده سفارشات نیز لحاظ شود / تاریخ سفارشات
[6.203]1397/04/09فی و بهای تمام شده و سود و زیان در گزارش گردش کالا-لینک خرید و فروشرجوع کنید به :
گزارشات / گردش ها / گردش کالا - لینک خرید و فروش

ستونهای فی و بهای تمام شده کالای فروش رفته سود و زیان اضافه شدند
[6.091]1395/06/09مشخصات اضافی به گروههای کالا اضافه شدرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / کالاها / مشخصات اضافی گروههای کالا
[6.048]1394/08/09امکان دسترسی به صدور سند جدید ، ویرایش و حذف سند برای انواع مختلف اسنادرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / انواع سند / عملیات / دسترسی کاربران
یا
اطلاعات پایه / انواع سند / جدید یا ویرایش / دسترسی کاربران
[6.211]1397/06/10اضافه شدن توضیحات 1 و 2 به فرمهای چاپرجوع کنید به :
لیست اسناد / چاپ

توضیحات 1 و 2 به فرمهای چاپ اضافه شده است. این توضیحات می توانند در فرمهای چاپ شما مورد استفاده قرار بگیرند. در صورت نیاز ، جهت تغییر در فرمهای چاپ فعلی مورد استفاده ، با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل نمایید
[6.215]1397/07/10امکان صدور سفارش خرید یا تولید جدید در گزارشات کنترل موجودی کالارجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / گزارش کنترل موجودی کالا یا گزارش کنترل تحلیلی موجودی کالا

توجه : برای صدور سفارش تولید ، باید دسترسی به "قسمت سفارش تولید" در برنامه شما فعال باشد
[6.215]1397/07/10امکان صدور سفارش تولید جدید برای مقادیر کسری در گزارش برآورد تولیدرجوع کنید به :
گزارشات / تولید / گزارش برآورد تولید

توجه : برای صدور سفارش تولید ، باید دسترسی به "قسمت سفارش تولید" در برنامه شما فعال باشد
[6.322]1399/08/10امکان تعیین انبارهای دارای محصولرجوع کنید به : اطلاعات پایه / انبارها / جدید یا ویرایش / محصولات / "ثبت و کنترل در اسناد وارده از انبار" یا "ثبت و کنترل در اسناد صادره به انبار"
[6.006]1393/10/10امکان ارسال اتوماتیک پیامک از گزارشاترجوع کنید به : گزارشات / گزارش دلخواه / عملیات / ارسال پیامک

توسط این امکان جدید می توانید اطلاعات مورد نظر را برای افراد دلخواه پیامک کنید.
به عنوان مثال :
1- می توان مانده حساب مشتری را برایش پیامک کرد
2- مبلغ حقوق یا مزایای واریزی پرسنل برایشان پیامک کرد
3- متن فاکتور را برای مشتری ارسال نمود
و موارد دیگر

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[6.349]1400/03/11امکان تعیین نوع سند حسابداری پیش فرض در ثبت حسابداریرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / توع سند
[6.389]1401/03/11عدم امکان ابطال اسنادی که ثبت حسابداری یا خرید و فروش شده اندرجوع کنید به :

لیست اسناد / عملیات / تغییر وضعیت اسناد / باطل

اگر سندی به یکی از اسناد برنامه های دیگر لینک شده باشد ، امکان ابطال آن وجود ندارد
[6.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع کنید به : گزارشات / عملیات / ارسال گزارش توسط فاکس
[6.002]1393/09/11امکان ثبت موجودی اول دوره از روی گزارش موجودی کالارجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / موجودی کالا به تفکیک ویژگیهای کالا / کلیک راست / ثبت موجودی اول دوره
یا
گزارشات / موجودی / موجودی کالا / کلیک راست / ثبت موجودی اول دوره
[6.098]1395/07/12گزارش "موجودی کالا به تفکیک یک ویژگی" اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / موجودی / موجودی کالا به تفکیک یک ویژگی
[6.319]1399/07/12امکان تعیین وضعیت اسناد جهت قیمت گذاریرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / قیمت گذاری اسناد

با تنظیم این گزینه ، اسناد بجز در وضعیت انتخاب شده قابل قیمت گذاری نیستند
[6.049]1394/08/12دسترسی به صدور سند جدید، ویرایش سند و حذف سند برای انواع مختلف اسنادرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / انواع سند / عملیات / دسترسی کاربران
یا
اطلاعات پایه / انواع سند / جدید یا ویرایش / دسترسی کاربران
[6.080]1395/04/13امکان ایجاد اتوماتیک مراکز هزینه در لینک به حسابداریرجوع کنید به : لیست اسناد / ثبت حسابداری / ایجاد اتوماتیک مراکز هزینه در صورت موجود نبودن
[6.080]1395/04/13امکان ثبت محصول به عنوان مرکز هزینه هنگام ثبت حسابداری اسناد انباررجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / ثبت اسناد وارده یا ثبت اسناد صادره / کد محصول به عنوان مرکز هزینه به حسابداری منتقل شود
[6.092]1395/06/13امکان انتقال مشخصه های اضافی از اسناد وارده یا صادره هنگام ثبت خرید و فروشرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات خرید و فروش / ثبت اسناد وارده از انبار یا ثبت اسناد صادره به انبار/ مشخصه های اضافی منتقل شوند
[6.180]1396/09/13امکان تعریف ستونهای اضافی اسناد انباررجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / اسناد انبار / ستونهای اضافی اسناد انبار

تعداد این ستونها 9 تاست و عنوان و نوع ستون توسط کاربر قابل تعریف است
[6.180]1396/09/13ستونهای ملاحظات بند و توضیحات بند به رسیدهای موقت اضافه شدندرجوع کنید به :
لیست اسناد / رسیدهای موقت / تنظیم ستونها
[6.277]1398/09/13اضافه شدن مشخصات سند حسابداری در گزارش "صورت اسناد وارده/صادره"رجوع کنید به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / صورت اسناد وارده و صادره
[6.007]1393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونیکی از لیست اسنادرجوع کنید به : لیست اسناد / عملیات / ارسال توسط پست الکترونیکی

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[6.007]1393/10/13امکان ارسال اتوماتیک پیامک از لیست اسنادرجوع کنید به : لیست اسناد / عملیات / ارسال پیامک

توسط این امکان جدید می توانید اطلاعات مورد نظر را برای افراد دلخواه پیامک کنید.
به عنوان مثال :
1- می توان مانده حساب مشتری را برایش پیامک کرد
2- مبلغ حقوق یا مزایای واریزی پرسنل برایشان پیامک کرد
3- متن فاکتور را برای مشتری ارسال نمود
و موارد دیگر

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[6.121]1395/11/13بررسی درستی اسناد اضافه شدرجوع کنید به : لیست اسناد / نگهداری
[6.289]1398/11/13پیوست در رسیدهای موقت اضافه شدرجوع کنید به : لیست اسناد / رسیدهای موقت / جدید یا ویرایش / پیوست
[6.133]1396/01/14"درخواست کالا" اضافه شدرجوع کنید به : لیست اسناد / درخواستهای کالا
[6.212]1397/06/14ویژگی های کالا به گزارش "گردش کالا - جدید" اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / گردش ها / گردش کالا - جدید
[6.323]1399/08/14امکان دسترسی به تغییر/عدم تغییر مقدار در اسناد انتقالیرجوع کنید به :
مشخصات عمومی / اسناد / عدم امکان تغییر مقدار در اسناد انتقالی انبار به انبار
یا
مشخصات عمومی / اسناد / عدم امکان تغییر مقدار در اسناد مواد اولیه مرتبط با محصولات

[6.181]1396/09/14امکان تعریف ستونهای اضافی سفارشاترجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / سایر اسناد / ستونهای اضافی سفارشات

تعداد این ستونها 9 تاست و عنوان و نوع ستون توسط کاربر قابل تعریف است
[6.181]1396/09/14امکان تعریف ستونهای اضافی رسیدهای موقترجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / سایر اسناد / ستونهای اضافی رسیدهای موقت

تعداد این ستونها 9 تاست و عنوان و نوع ستون توسط کاربر قابل تعریف است
[6.186]1396/11/14امکان تغییر تاریخ توسط کلیدهای میانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[6.024]1394/02/15تغییر نحوه دادن دسترسی به کاربرانرجوع کنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران

تغییرات زیادی در صفحه دادن دسترسی به کاربران انجام شده است که تعیین دسترسی را تسهیل می بخشد
[6.071]1395/02/15امکان تنظیم "پرکردن سفارشات در اسناد انبار"رجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / جدید / دستور "پرکردن سفارشات در اسناد انبار"
توسط این دستور می توانید تنظیم کنید که فقط سفارشات "تایید شده" یا "تصویب شده" قابل پر شدن در اسناد انبارداری باشند
[6.353]1400/04/15نمایش مشخصات سند لینک خرید و فروشرجوع کنید به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / صورت اسناد وارده و صادره / صفحه کنترل گزارش / نمایش مشخصات سند خرید و فروش لینک شده
[6.232]1397/11/15فیلدهای آدرس و تلفن به تحویل دهنده / گیرنده اضافه شدرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / تحویل دهندگان / گیرندگان / جدید یا ویرایش
[6.205]1397/04/17گزارش گردش درخواستهای کالا اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش درخواستهای کالا
[6.205]1397/04/17کنترل خالی بودن مراکزهزینه / پروژه ها هنگام ذخیره اسنادرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
[6.355]1400/05/17مشخصه های اضافی به محصولات اضافه شدندرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / محصولات / مشخصه های اضافی محصول
[6.099]1395/07/17امکان پرکردن اسناد انبارداری و رسیدهای موقت و سفارشات از فایل اکسلرجوع کنید به : لیست اسناد / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن از فایل اکسل
[6.225]1397/09/17امکان "قیمت گذاری محصولات از مواد اولیه"رجوع کنید به : لیست اسناد / اسناد انبار / نگهداری / قیمت گذاری محصولات از مواداولیه
[6.187]1396/11/17امکان غیر فعال کردن مراکز هزینهرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
[6.187]1396/11/17امکان ویرایش دسته جمعی پروژه هارجوع کنید به : اطلاعات پایه / پروژه ها / انتخاب چند پروژه / ویرایش
[6.187]1396/11/17امکان ویرایش دسته جمعی مراکز هزینهرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مراکز هزینه / انتخاب چند مرکز / ویرایش
[6.363]1400/07/18امکان ثبت موجودی اول دوره سال بعد به تفکیک تحویل دهندگان / گیرندگانرجوع کنید به :
لیست اسناد / انبارگردانی / ثبت موجودی اول دوره

در موجودی اول دوره سال بعد ، تحویل دهنده ها در تحویل دهنده های بند ثبت می شوند
[6.123]1395/11/19افزایش چشمگیر سرعت برخی گزارشاترجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / گزارشات زیر :
- موجودی کالا با احتساب سفارشات
- کنترل تحلیلی موجودی کالا
- کنترل موجودی کالا
[6.025]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پایه و لیست اسناد فعال شدرجوع کنید به : اطلاعات پایه یا لیست اسناد / عملیات / ارسال به شعب

توجه: برای استفاده از این مورد ، برنامه شما باید دارای امکان "ارسال به شعب" باشد
[6.207]1397/05/20امکان گرفتن گزارش "کنترل موجودی تولید" برای یک سفارش تولیدرجوع کنید به :
گزارشات / تولید / کنترل موجودی تولید

* توجه : برای استفاده از این قابلیت ، باید سفارشات تولید در برنامه فعال باشند. برای اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید
[6.072]1395/02/21امکان ثبت تصویر کالاهارجوع کنید به :
اطلاعات پایه / کالاها / جدید یا ویرایش / تصویر کالا
[6.072]1395/02/21انتقال تحویل دهنده/گیرنده در پرکردن سفارشات در رسیدهای موقت یا اسناد انبارداریرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / دستور "پرکردن سفارشات در اسناد انبار" / تحویل دهنده-گیرنده
[6.375]1400/10/21امکان مشاهده یا ویرایش اطلاعات پایه مستقیما از روی گزارشاترجوع کنید به :
در تمام گزارشات ، در صورتی که یکی از اطلاعات پایه مانند حساب ، کالا ، مشتری یا ... در ستونهای گزارش موجود باشد ، امکان مشاهده یا ویرایش آن (بر اساس دسترسی کاربر) بطور مستقیم با کلیک راست از روی گزارش میسر است
[6.338]1399/11/21امکان ثبت و حذف حسابداری بصورت دسته جمعیرجوع کنید به :
لیست اسناد / ثبت حسابداری

- در صورت انتخاب تعدادی اسناد از لیست ، می توانید سند حسابداری را برای تمام آنها بصورت تفکیکی یا تجمیعی ثبت کنید.

برای این منظور بعد از انتخاب اسناد از لیست ، ثبت حسابداری را بزنید ، سپس با زدن کلید ثبت ، دو گزینه قابل انتخاب خواهد بود : ثبت دسته جمعی یا ثبت به تفکیک.
همچنین اگر اسناد انتخاب شده قبلا ثبت حسابداری شده باشند ، امکان حذف دسته جمعی اسناد حسابداری نیز فراهم شده است
[6.338]1399/11/21امکان ثبت و حذف خرید و فروش بصورت دسته جمعیرجوع کنید به :
لیست اسناد / ثبت خرید و فروش

- در صورت انتخاب تعدادی اسناد از لیست ، می توانید سند خرید و فروش را برای تمام آنها بصورت تفکیکی یا تجمیعی ثبت کنید.

برای این منظور بعد از انتخاب اسناد از لیست ، ثبت خرید و فروش را بزنید ، سپس با زدن کلید ثبت ، دو گزینه قابل انتخاب خواهد بود : ثبت دسته جمعی یا ثبت به تفکیک.
همچنین اگر اسناد انتخاب شده قبلا ثبت خرید و فروش شده باشند ، امکان حذف دسته جمعی اسناد خرید و فروش نیز فراهم شده است
[6.343]1400/01/22امکان تنظیم ملاحظات اسناد لینک حسابداریرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / ملاحظات سند لینک
[6.156]1396/06/22امکان پرکردن شمارشها در انبارگردانی از فایل اکسلرجوع کنید به : لیست اسناد / انبار گردانی / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن شمارشها از فایل Excel
[6.165]1396/07/22امکان ثبت ویژگی کالا در سند درخواست کالارجوع کنید به : لیست اسناد / درخواستهای کالا / جدید یا ویرایش
[6.242]1397/12/22امکان تعیین عنوان دلخواه برای پروژه ها و مراکز هزینهرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / دستور "عنوانها"
[6.242]1397/12/22امکان پرکردن درخواستهای کالا با سفارشاترجوع کنید به :
لیست اسناد / درخواستهای کالا / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن از سفارشات سیستم انبارداری
[6.198]1397/02/23امکان تنظیم اتوماتیک ارتفاع سطرها در فرمهای چاپ گزارشاترجوع کنید به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتیک تنظیم شود
[6.250]1398/02/23امکان محاسبه قیمتهای ارزی در بازسازی مبالغ اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی مبالغ اسناد

در صورت لینک به حسابداری ، نرخ ارز با توجه به تاریخ سند از حسابداری خوانده خواهد شد
[6.093]1395/06/23امکان کنترل منفی شدن موجودی کالا هنگام ذخیره سفارشاترجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشحصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد

- امکان کنترل منفی شدن موجودی کالا در انبار
- امکان کنترل منفی شدن موجودی کالا در انبار با احتساب مانده سفارشات
[6.228]1397/10/23اضافه شدن "تحویل گیرنده" به درخواستهای کالارجوع کنید به :
لیست اسناد / درخواستهای کالا / جدید یا ویرایش / تحویل گیرنده
[6.288]1398/10/23باسکول "پلاتین - رز الکترونیک" اضافه شدرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / بارکد و ترازو
[6.344]1400/01/24امکان تنظیم ملاحظات اسناد لینک خرید و فروشرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات خرید و فروش / ملاحظات سند لینک
[6.109]1395/08/24امکان بازسازی مبالغ اسناد برای تمام انبارهارجوع کنید به : لیست اسناد / نگهداری / بازسازی مبالغ اسناد / گزینه : "بازسازی مبالغ برای تمام انبارها انجام شود"
[6.109]1395/08/24امکان تنظیم هشدار یا خطا یا عدم کنترل در صورت تکراری بودن شماره سفارشرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
[6.109]1395/08/24امکان بازسازی مبالغ "بر اساس تمام ویژگی های کالا"رجوع کنید به : اطلاعات پایه / انبارها / جدید یا ویرایش / تمام ویژگی ها کالا در قیمت گذاری لحاظ می شوند
[6.177]1396/08/24امکان تنظیم ثبت اسناد از طریق بارکد بطوریکه بندهای تکراری با هم جمع شوند یا نشوندرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / بارکد و ترازو / روش ثبت بعد از ورود بارکد
[6.003]1393/09/24اضافه شدن دسترسی به ارسال توسط پست الکترونیک ، پیامک و فاکسرجوع کنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[6.333]1399/10/24امکان تنظیم پرکردن اسناد برای پرشدن / عدم پرشدن تحویل دهنده/گیرنده ، مرکزهزینه ، پروژه و ارزرجوع کنید به :

اطلاعت پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / دستور "پرکردن از اسناد انبارداری"
[6.333]1399/10/24ستونهای مرکز هزینه و پروژه به لیست اسناد اضافه شدندرجوع کنید به :
لیست اسناد / امکانات / تنظیم ستونها

[6.243]1398/01/25در کنترل موجودی منفی طی دوره ، امکان مشاهده خطاها در یک گزارش جداگانه فراهم شدرجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / کنترل موجودی منفی طی دوره / گزارش خطاها
[6.086]1395/05/25امکان عدم انتقال به شعب بعد از مرتب سازی اسنادرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات . دستور "انتقال به شعب" / گزینه "بعد از مرتب سازی اسناد"
[6.060]1394/11/25امکان ثبت پیوست برای سفارشاترجوع کنید به :
لیست اسناد / سفارشات خرید یا فروش یا تولید / عملیات / پیوست اسناد
یا
لیست اسناد / سفارشات خرید یا فروش یا تولید / جدید یا ویرایش / عملیات / پیوست اسناد
[6.134]1396/01/26امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسی ها یک کاریرهنگام تنظیم دسترسی های یک کاربر ، می توان دسترسی های تنظیم شده برای یک گروه را در یک گروه دیگر کپی کرد

رجوع کنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران / تعیین کل دسترسی ها برای ... / پر کردن
[6.134]1396/01/26امکان ثبت ویژگی های کالا از روی لیست اطلاعات قبلا معرفی شدهرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / کالا / ویژگی های کالا / ستون لیست
در صورت استفاده از این امکان ، ویژگی های کالا قبلا معرفی می شوند و هنگام صدور سند از آنها استفاده می شود
* توجه : برای فعال سازی این امکان باید با شرکت کاربرد کامپیوتر تماس بگیرید
[6.244]1398/01/26گزارش خطاها اضافه شد به کنترل موجودی منفی طی دورهرجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / کنترل موجودی منفی طی دوره
[6.376]1400/10/26امکان کپی حسابها از حسابداری در کالاهارجوع کنید به :
اطلاعات پایه / کالاها / عملیات / کپی حسابها از - به حسابداری
[6.208]1397/05/27ثبت تغییر مشخصات لینک به سایر برنامه ها در عملیات انجام شدهرجوع کنید به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
[6.362]1400/06/27کنترل هشدار یا خطا برای ارز موقع ذخیره اسناد انباررجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
یا
ویرایش اسناد انبارداری / امکانات / تنظیمات / ذخیره اسناد
[6.101]1395/07/27امکان پیش تنظیم ستونهای گزارش موجودی کالا جهت افزایش سرعترجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / موجودی کالا / صفحه کنترل گزارش / پیش تنظیم ستونها

جهت افزایش سرعت گزارش ، می توانید قبل از اخذ گزارش ، ستونهای را تنظیم نمایید . در صورتی که بعضی ستونها را که لازم ندارید از گزارش حذف کنید ، این کار سرعت گزارش را افزایش خواهد داد
[6.222]1397/08/27امکان روند کردن قیمتهای یک گروه قیمترجوع کنید به : اطلاعات پایه / کالاها / گروههای قیمت / چدید یا ویرایش / عملیات / افزایش ، کاهش ، روند کردن قیمتها
[6.334]1399/10/27اضافه شدن "تاریخ تغییر وضعیت" به اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / ستون تاریخ تغییر وضعیت
گزارشات واجد شرایط / ستون تاریخ تغییر وضعیت
[6.339]1399/11/27افزایش طول مشخصه های اضافیطول مشخصه های اضافی افزایش یافت و تا 250 کاراکتر قابل ثبت است
[6.154]1396/05/28امکان کنترل موجودی منفی طی دورهرجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / "کنترل موجودی طی دوره کالا"
[6.154]1396/05/28افزایش سرعت و امکانات گزارش کاردکس کالا- رجوع کنید به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / کاردکس کالا
[6.154]1396/05/28گزارش "کنترل موجودی طی دوره کالا" اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / کنترل موجودی طی دوره کالا
[6.264]1398/05/28امکان مشاهده یک سند در حالت تجمیعیرجوع کنید به : لیست اسناد انبارداری / جدید یا ویرایش / عملیات / سند تجمیعی
[6.118]1395/10/28اضافه شدن ستونهای کد و نام گروه کالا به گزارش "گردش سفارشات"رجوع کنید به : گزارشات / گردش ها / گردش سفارشات / امکانات / تنظیم ستونها
[6.118]1395/10/28امکان ثبت هر سند انبار در یک سند حسابداری جداگانه بصورت اتوماتیکرجوع کنید به :
لیست اسناد / انتخاب چند سند با هم / ثبت حسابداری / گزینه "هر سند انبار در یک سند حسابداری جداگانه ثبت شود"
[6.199]1397/02/29تغییر نحوه انتخاب ویژگی های کالا در صفحه کنترل گزارشاترجوع کنید به : گزارشات دارای ویژگی های کالا / صفحه کنترل گزارشات
[6.303]1399/04/29گزارش "موجودی کالای رزرو شده بر حسب سفارشات تولید" اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / موجودی / موجودی کالای رزرو شده بر حسب سفارشات تولید

توجه : برای استفاده از این گزارش ، باید سفارشات تولید در برنامه شما فعال باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید
[6.094]1395/06/29امکان ثبت اتوماتیک "برگشت از فروش یا خرید" از روی "فاکتور فروش یا خرید"رجوع کنید به : لیست اسناد / اسناد انبارداری / جدید

وقتی نوع سندی را متناظر با "برگشت از فروش" یا "برگشت از خرید" در سیستم خرید و فروش تنظیم می کنید ، هنگام صدور سند جدیدی از آن نوع ، امکان انتخاب فاکتور فروش یا خرید را خواهید داشت. با این کار ، متن فاکتور اتوماتیک در سند انبار پر می شود

توجه : برای استفاده از این امکان باید اطلاعات به سیستم خرید و فروش لینک باشند
[6.229]1397/10/29در امکان صدور درخواست کالای جدید برای مقادیر درخواستی یا کسری در گزارش برآورد تولیدرجوع کنید به :
گزارشات / تولید / گزارش برآورد تولید / لیک راست روی گزارش

توجه : برای این گزارش باید بخش درخواست کالا در برنامه فعال شده باشد
جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر تماس بگیرید
[6.229]1397/10/29گزارش صورت مانده درخواستهای کالا اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد

توجه : برای این گزارش باید بخش درخواست کالا در برنامه فعال شده باشد
جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر تماس بگیرید
[6.340]1399/11/29امکان کنترل خالی نبودن مشخصه های اضافی برای تمام اطلاعات پایه و اسنادرجوع کتید به :
مشخصات عمومی / مشخصه های اضافی / خالی بودن مقدار مشخصه اضافی هنگام ذخیره
[6.136]1396/01/30امکان تعیین دسترسی تغییر ملاحظات ، تحویل دهنده/گیرنده و شرح بند در اسناد انبارداریرجوع کنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[6.384]1401/01/30امکان استفاده از لیست برای مقادیر مشخصات اضافیرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / معرفی مشخصات اضافی برای هر کدام از اطلاعات پایه / نوع "لیست-عبارت" یا "لیست-اعداد" اضافه شده است

در صورت انتخاب این نوع برای هر مشخصه ، می توانید مقادیر آن مشخصه را جداگانه معرفی و سپس آنها را از لیست انتخاب نمایید
[6.209]1397/05/30ثبت ریز برخی تغییرات در عملیات انجام شده موقع ذخیره انباررجوع کنید به :
اطلاعات پایه / انبارها / ویرایش / ذخیره

در صورت تغییر در مواردی نظیر : شماره گذاری اتوماتیک و امکان ثبت کالاها با موجودی منفی و ... در عملیات انجام شده ثبت می گردد
[6.219]1397/07/30امکان اخذ گزارش کادرکس کالا به تفکیک ویژگی های کالارجوع کنید به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / کاردکس کالا
[6.052]1394/08/30امکان چاپ بارکدهای ثبت شده برای کالاهارجوع کنید به : اطلاعات پایه / کالاها / جدید یا ویرایش / بارکدها / چاپ
[6.142]1396/02/31گزارش قیمت تمام شده تولیدرجوع کنید به : گزارشات / تولید / گزارش قیمت تمام شده تولید
[6.252]1398/02/31هشدار در صورتی که وضعیت اسناد از "باطل" برگردانده شوندرجوع کنید به :
لیست اسناد / تغییر وضعیت اسناد

در صورتیکه تعدای سند انتخاب شود که بعضی از آنها باطل باشند ، با خارج کردن وضعیت آنها از باطل ، سیستم هشدار مناسب می دهد
[6.077]1395/03/31امکان کنترل منفی شدن مانده سفارشات هنگام ذخیره سفارشاترجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد / سفارشات

هنگام ذخیره سفارشات خرید/فروش ، امکان کنترل منفی شدن مانده سفارشات فراهم شد
[6.088]1395/05/31امکان تعریف سه نوع هزینه اضافی در اسناد واردهرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد

همچنین در صورت لینک به حسابداری رجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / ثبت هزینه های اضافی

هزینه های اضافی بصورت جداگانه برای اسناد وارده ثبت می شوند و مبالغ آنها در کاردکس و موجودی کالا منظور می شود. برای ثبت حسابداری می توان این هزینه ها را در حساب های جداگانه ای ثبت نمود

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار انبار (کنترل موجودی)

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.